2485 Tomato Savoury

A unique seasoning-blend with a savoury tomato flavour.